Kanał Wyżej
Kompetencje

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni" realizuje następujące cele i zadania:
1. Zapewnienie dziecku całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania.
2. Zaspokojenie niezbednych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych.
3. Podjecie działań w celu tworzenia warunków powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia stałego, zastępczego środowiska rodzinnego.
4. Współpracę z asystentami rodzinnymi.
5. Udzielanie wsparcia, specjalistycznej pomocy, opieki i wychowania dzieciom ofiarom przemocy.
6. Zapewnienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
7. Zapewnienie wychowankom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych.
8. Zapewnienie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci od piątego roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 09.06.2011r. (Dz. U. 149 poz 887, Dz.U. Nr 288 poz 1690) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.12.2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U .292 poz.  1720) ustala co miesiąc starszy wychowawca - koordynator w porozumieniu z samorządem placówki.
9. Pracę z rodziną dziecka majacą na celu podtrzymanie więzi między rodzicami a dzieckiem.
10. Zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowaujący do życia społecznego.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa