Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni" realizuje następujące cele i zadania:

1. Zapewnienie dziecku całodobowej ciągłej lub okresowej opieki i wychowania.

2. Zaspokojenie niezbednych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych.

3. Podjecie działań w celu tworzenia warunków powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia stałego, zastępczego środowiska rodzinnego.

4. Współpracę z asystentami rodzinnymi.

5. Udzielanie wsparcia, specjalistycznej pomocy, opieki i wychowania dzieciom ofiarom przemocy.

6. Zapewnienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

7. Zapewnienie wychowankom kształcenia, wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych.

8. Zapewnienie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci od piątego roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 09.06.2011r. (Dz. U. 149 poz 887, Dz.U. Nr 288 poz 1690) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 22.12.2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U .292 poz.  1720) ustala co miesiąc starszy wychowawca - koordynator w porozumieniu z samorządem placówki.

9. Pracę z rodziną dziecka majacą na celu podtrzymanie więzi między rodzicami a dzieckiem.

10. Zapewnienie zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, rekompensujących brak wychowania w rodzinie i przygotowaujący do życia społecznego.


Wprowadził Miszkiewicz-Nosarzewska Magdalena (ZPOW nr 2) 2021-12-16
Aktualizujący Miszkiewicz-Nosarzewska Magdalena (ZPOW nr 2) 2021-12-16
Zatwierdzający Młodziejewska Barbara 2021-12-17
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-12-17
Wersja standardowa