Kanał Wyżej
Statut

STATUTplacówki opiekuńczo-wychowawczej „Mega Mocni” przy ul. Płockiej 31 m. 10 w Warszawie
 § 1.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza pod nazwą „Mega Mocni” przy ul. Płockiej 31 m. 10 w Warszawie, zwana dalej „Placówką”, działa w szczególności na podstawie:
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);niniejszego statutu.
§ 2.
Placówka jest jednostką budżetową m.st. Warszawy wykonującą zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.Siedzibą i obszarem działania Placówki jest m.st. Warszawa.Placówka działa jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej.W swojej działalności jednostka może posługiwać się nazwą skróconą „Mega Mocni”.
§ 3.
Placówka zapewnia dzieciom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne.
§ 4.
W realizacji zadań Placówka współdziała z organami administracji samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi.
§ 5.
Obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną Placówki zapewnia Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2, zwany dalej Zespołem.Placówką kieruje Dyrektor Zespołu przy pomocy wyznaczonego wychowawcy.
§ 6.
Miasto Stołeczne Warszawa przy pomocy Zespołu zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Placówki.
§ 7.
Szczegółową organizację pracy Placówki określa Regulamin Organizacyjny.
§ 8.
Kontrolę nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Mazowiecki.
§ 9.
Zmiany statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadawania.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Statut

Wersja standardowa